Evenementen zijn een feest en moeten bovenal een feest (kunnen) blijven!

Met die woorden sloot ik op 27 januari van dit jaar mijn betoog betreffende de startnotitie actualisatie evenementenbeleid in eerste termijn voor de VVD Brunssum af. Op dat moment natuurlijk nog niet wetende dat deze woorden een klein half jaar later relevanter zijn dan ooit. Want wat is er veel gezegd en geschreven geworden over de nieuw te hanteren geluidsnormen in Brunssum. Het zorgde ervoor dat ik naast het genieten tijdens de parade, ook veel gesproken hebben met mede-paradebezoekers over die nieuwe normen en het standpunt van de VVD Brunssum in deze. Graag wil ik hier daarom nog eens terugkomen op ons betoog van 27 januari en de situatie van nu.

Als VVD Brunssum fractie vinden wij culturele activiteiten van groot belang voor de gemeenschap Brunssum. Je ziet duidelijk dat gemeenten die durven te kiezen voor cultuur daar vruchten van plukken. In ons betoog verwezen wij naar Heerlen, waar bijvoorbeeld met Parkcity Live, het Foodtruck festival en het Glazen Huis, duidelijk gekozen wordt voor een culturele identiteit. Zeer positief en leidend tot zowel geestelijke als economische verrijking.
Dat vraagt echter durf in het maken van beleidskeuzes. Duidelijke keuzes en formuleringen zijn nodig. De keuzes die gemaakt worden daar moeten wij vervolgens ook voor staan. Brunssum bruist moet geen holle frase zijn maar we moeten weten waar we het over hebben. Zo kunnen wij net als Heerlen ervoor zorgen dat het evenementenbeleid in Brunssum levendig blijft.

Zowel kleine, als middelgrote als grote evenementen moeten in Brunssum kunnen blijven plaatsvinden. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het Vijverparkfestival, de Oktoberfeesten en de diverse muziekgezelschappen als natuurlijk ook de Parade. De VVD Brunssum vindt dat daarbij rekening gehouden dient te worden met de omwonenden. Een deugdelijk meldpunt is daarbij van belang. Wanneer problemen rondom evenementen de redelijkheid overtreft, dan moeten omwonenden zich daartoe kunnen melden. Bovendien is het dan ook zaak dat ook daadwerkelijk iets met die klachten gebeurt.

Echter, redelijkheid is geen eenzijdig proces. Waar redelijkheid wordt gevraagd van de Gemeente Brunssum, vinden wij ook dat redelijkheid gevraagd moet worden van de omwonenden zelf. Het kan en mag niet zo zijn dat een kleine selecte groep mensen blijft proberen om bepaalde evenementen systematisch te dwarsbomen. Zeker in en rondom het centrum zijn het namelijk continu dezelfde groep omwonenden die op onorthodoxe manieren proberen nieuwe problemen op te werpen.

Wanneer we dat nu bijvoorbeeld naar de paradesituatie vertalen, vinden wij het werkelijk te gek voor woorden dat €40 000,- extra uitgegeven dient te worden voor nog eens extra geluid beperkende maatregelen, dat livemuziek op het Jan Lindersplein nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt, de festiviteiten op datzelfde plein om 23.00 uur moeten stoppen en dat het feest in de tent op de meeste dagen om 00.30 uur al ten einde is. Als wij dan horen dat de groep beklagers zich alsnog niet voldoende gehoord voelt door de Gemeente Brunssum, dan ligt voor ons de redelijkheidsgrens zeer ver achter ons. Het kan en mag niet zo zijn dat we deze lijn doorzetten en dat het organiseren van evenementen in Brunssum dadelijk voorgoed verleden tijd is (Zie ook:
http://www.loo-tv.nl/content/27-januari-2016-06-evenementenbeleid-eerste-termijn-raad – vanaf minuut 9.24).

Hierover heb ik gedurende paradeperiode ook gesproken met collega raadslid L’Espoir (PAK). Gezamenlijk zullen wij, als PAK en VVD Brunssum, ons hard maken voor een bruisend Brunssum. Waar in redelijkheid wordt gekeken naar klachten van omwonenden, maar waar evenementen voor feestvierend Brunssum kunnen blijven plaatsvinden.
“Evenementen zijn namelijk een feest en moeten bovenal een feest (kunnen) blijven!”

Wil je dit delen? Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Woordmelding perspectiefnota: lastenverlichting, veiligheid en investeringen

Geachte burgers van Brunssum, geachte collega – raadsleden, geacht college van B en W, geachte voorzitter,

Voor ons ligt de perspectiefnota 2017. Binnen de planning- en control cyclus de start richting beleidskeuzes voor 2017 en verdere jaren. Daarbij geldt dat de input voor de perspectiefnota wordt gevormd door het voorlopige jaarrekeningresultaat van 2015, de reeds bestaande meerjarenbegroting en eventuele wijzigingen vanuit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Voor ons als Gemeenteraad dan ook het moment om de gewenste prioriteiten aan te geven en aan te geven welke beleidsvoorstellen vanuit het college onze steun genieten. Als VVD fractie zullen wij dat dan ook zeker doen.

Laten we met één van die collegevoorstellen uit de perspectiefnota beginnen, namelijk het veiligheidsbeleid. Voor de VVD Brunssum fractie altijd een belangrijk thema. Daarom hebben wij dan ook de afgelopen jaren structureel voorstellen gedaan om de veiligheid in Brunssum te verbeteren. De VVD fractie is nu dan ook verheugd te zien dat een incidenten/calamiteitenfonds veiligheid wordt ingesteld ter hoogte van €50000, ten behoeve van bijvoorbeeld de inzet van mobiel cameratoezicht. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van de VVD.

Zodoende wordt ook onze wens voor extra capaciteit op veiligheid, toezicht en handhaving ingewilligd. 1,2 FTE wordt in de komende jaren structureel extra beschikbaar gesteld ten behoeve van de aanpak van zware criminaliteit. Een zeer goede ontwikkeling waar wij als VVD Brunssum trots op zijn. Het thema veiligheid kan hierdoor namelijk daadwerkelijk krachtdadiger worden opgepakt. Dat is goed nieuws voor de veiligheid van zowel Brunssum als onze inwoners in het algemeen!

Een ander thema waar wij als VVD Brunssum veel waarde aan hechten betreft het uitbreiden van het ruimtelijk economisch domein. Ook hier zal structureel 1 Fte extra beschikbaar komen. Tijdens de begrotingsvergadering 2016 pleitte de VVD hier al voor en nu wordt het ook geregeld. Dit stelt de gemeente enerzijds in staat om de primaire dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Anderzijds biedt het extra ruimte op het gebied van toerisme en regionale beleidsafstemming. Daardoor kan ervoor gezorgd worden dat Brunssum nadrukkelijk op de regionale toerismekaart vertegenwoordigd zal zijn.

Een gegeven dat verder versterkt kan worden door Nature Wonder World. De recente discussieavond heeft ons immers laten zien dat dit project meer dan springlevend is. Wij hechten er dan ook ten zeerste belang aan te geven dat de VVD Brunssum van mening is dat de Gemeente Brunssum zich maximaal zou moeten inspannen om ontwikkelingen hieromtrent te faciliteren. Voor ons is dit geen vrijblijvendheid maar een inspanningsverplichting. Het mag dan ook voor zich spreken dat wij als VVD fractie de formele projectleider NWW ten volle ondersteunen.

Aan de andere kant geldt wel, voorzitter, dat wij als VVD het belangrijk vinden dat wij blijven toezien op een structureel sluitende begroting. In dat opzicht zijn wij positief als wij naar het bijgestelde begrotingsbeeld kijken. Deze toont namelijk voor de jaren 2018 tot 2020 een structureel sluitende begroting. Een absolute must voor de VVD Brunssum. Wij zouden dan ook graag de toezegging krijgen dat wij als Gemeenteraad aangesloten blijven bij de voortgang betreffende het daadwerkelijk realiseren van een structureel sluitende begroting. Dat zou bijvoorbeeld schriftelijk kunnen door middel van een periode Raadsinformatiebrief.

Zoals eerder vandaag aangegeven bij de behandeling van de jaarrekening zijn wij als VVD Brunssum van mening dat er nog duidelijke stappen gezet moeten worden in het realistisch begroten. Naar onze burgers is het niet te verkopen dat wij aangeven te moeten bezuinigen, terwijl wij in de afgelopen drie jaren steeds miljoenen overhielden.
Geld dat uiteindelijk wel door diezelfde burgers bij elkaar wordt gebracht. Wat de VVD Brunssum betreft is het nu dan ook tijd dat zowel burgers, ondernemers als verenigingen profiteren van het nieuwe overschot in 2015.

De VVD Brunssum is dan ook opnieuw van mening dat wederom een lastenverlichting zou moeten worden doorgevoerd. Dit willen wij realiseren door de OZB opnieuw niet te indexeren in 2017. Hierdoor zorgt de VVD Brunssum opnieuw dat de burger niet onnodig extra belast wordt! Een motie om dit te realiseren zullen wij in tweede termijn dan ook inbrengen.

In het kader van niet onnodig belasten zullen wij daarnaast een motie indienen om de precariobelasting in het geheel af te schaffen. De reden hierachter is tweeledig. Allereerst vinden wij namelijk dat de reclame- uitingen zoals die veelal worden gedaan van meerwaarde zijn voor onze gemeente als geheel. Anderzijds zien wij ook dat wij door het afschaffen van de precariobelasting veelal lasten voor ondernemers verminderen. Daar zij ook in tijden van crisis een flinke bijdrage hebben geleverd, vinden wij dit niet meer dan redelijk en billijk.

Als laatste willen wij als VVD Brunssum fractie ook zien dat verenigingen een extra bijdrage tegemoet kunnen zien. Reeds tijdens de vergadering van 26 april hebben wij ons daarom hard gemaakt voor een knelpuntenpot voor verenigingen. Wij willen er nu voor pleiten dat het brede verenigingsleven ook van deze knelpuntenpot kan profiteren. Het door het college voorgestelde bedrag van €500 000,- zou wat de VVD betreft verdeeld moeten worden over de verenigingen. Zij mogen wat ons betreft dan naar eigen inzicht dit geld inzetten voor de knelpunten waar zij tegenaan lopen.

Bovenop die €500 000 willen wij bovendien een extra bedrag beschikbaar stellen voor knelpunten van SV Langeberg, VV de Leeuw en BSV Limburgia. Dit voornamelijk naar aanleiding van het debat rondom het kunstgrasveld voor SV Brunssum. Daarin heeft de Raad op dat moment specifiek aangegeven de normen voor voetbalverenigingen bij SV Brunssum los te

laten. Een actie die kwaad bloed zette bij de andere voetbalverenigingen die vanuit de ambtelijke organisatie steeds nul op rekest kregen bij verzoeken in verband met diezelfde normen. Voor de VVD een absoluut onwenselijke situatie. Wij zullen dan ook een motie indienen om ook de andere voetbalverenigingen tegemoet te komen. Zo kan gestart worden met een gelijk nulpunt, waar het nieuwe accommodatiebeleid dan op kan aansluiten.

Als laatste, voorzitter, wil de VVD Brunssum fractie nog aandacht vragen voor het afronden van een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Wij hebben hier al vaker aangegeven trots te zijn op de nieuwe Brikke Oave en het daarbij horende Lindeplein. Voor de VVD Brunssum is het geheel daarmee echter nog niet af. Wij zouden namelijk graag zien dat ook het Vijverpark het drietal benodigde verbeteringen krijgt waarover in een eerder stadium reeds gesproken is.

De VVD Brunssum fractie wil het college dan ook allereerst oproepen nu eens eindelijk werk te gaan maken met het overkappen van het openluchttheater. Indien verantwoord, zou de VVD fractie dan het liefst zien dat gekozen wordt voor een overkapping die alleen indien nodig gebruikt wordt. Middelen die hiervoor nodig zijn kunnen wat de VVD betreft uit het overschot van 2015 worden gehaald.

Datzelfde geldt ook voor het realiseren van het evenemententerrein. Dit staat al lange tijd op het programma maar is tot heden nog niet van de grond gekomen. Diverse evenementen worden daardoor geconfronteerd
met forse extra kosten, waar de Gemeente Brunssum vervolgens ook deels een extra financiële bijdrage voor moet leveren. De VVD fractie roept het college dan ook nadrukkelijk op aan de slag te gaan.

Het derde en laatste punt is het realiseren van de kiosk onder aan de trappenpartij. De VVD Brunssum pleit ervoor dat ook hier naar de nodige financiering wordt gezocht. Naar onze mening zou dit bijvoorbeeld kunnen door aansluiting te zoeken binnen IBA. Wij horen graag van het college welke mogelijkheden zijzelf hieromtrent zien.

Daarmee komen wij als VVD Brunssum bijna aan het eind van onze eerste termijn. Voordat het echter zover is, willen wij hier eerst nogmaals ons standpunt duidelijk maken met betrekking tot vluchtelingenopvang in Brunssum. Wij waren, zijn en blijven van mening dat grootschalige opvang in Brunssum maximaal één jaar mag duren, voor maximaal 200 vluchtelingen. Dat is een nadrukkelijke afspraak die gemaakt is met de Brunssumse burger. Wij zien ons hierin bovendien gesterkt door de recente nationale ontwikkelingen op dit gebied. Wat ons betreft, voorzitter, vraagt de situatie vooral ook extra actie van onze omringende gemeenten om juist nu werk te maken van de opvang voor extra statushouders.
Waarbij de VVD fractie wel nog graag duidelijkheid zou krijgen over de berichten van verontruste burgers betreffende het plaatsen van woonunits op diverse plaatsen in Brunssum. Graag horen wij wat de status is hiervan en voor wie deze bedoeld zijn?

Dat gezegd hebbende, mijnheer de voorzitter, kom ik tot een afronding. Als VVD zijn wij blij te zien dat extra middelen beschikbaar komen voor veiligheid, economische ontwikkelingen en Nature Wonder World. Wijzelf vragen bovendien aandacht voor lastenverlichting voor burgers, ondernemers en verenigingen en zouden daarnaast graag zien dat de plannen in het Vijverpark eindelijk gerealiseerd worden.

Tot zover de 1e termijn.

Jaimy van Dijk
Fractievoorzitter VVD Brunssum

Wil je dit delen? Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Niet onnodig geld oppotten maar terug naar de burger

Lastenverlichting – U moet zelf kunnen bepalen waar uw geld aan wordt uitgegeven

Tijdens de begrotingsvergadering 2016 zorgde de VVD Brunssum al ervoor dat de OZB in 2016 niet geïndexeerd werd. Wat ons betreft was dit slechts het begin. Tijdens de vergadering over de perspectiefnota op 12 juli zullen wij dan ook opnieuw pleiten voor lastenverlichting! Wat de VVD betreft wordt de OZB volgend jaar opnieuw niet geïndexeerd, schaffen we de precariobelasting geheel af en gaan we op zoek naar andere manieren waarop we de lasten voor u kunnen verminderen. Het streven van de VVD Brunssum is dat u zoveel als mogelijk zelf kunt bepalen waar uw geld aan wordt uitgegeven!

Verenigingen – Tijd voor een gedegen accommodatiebeleid

De discussie rondom het kunstgrasveld voor SV Brunssum bewees wederom de noodzaak voor een goed accommodatiebeleid. Verenigingen moet op basis daarvan kunnen zien waar zij recht op hebben, wanneer zij wat mogen verwachten en ook wat van hunzelf verwacht wordt. Bovendien vinden wij het daarbij belangrijk dat een inhaalslag wordt gerealiseerd binnen het Brunssumse verenigingsleven. Daarvoor willen wij €750 000,- beschikbaar stellen. Zowel voor lastenverlichting als voor verenigingen zal de VVD Brunssum dan ook voorstellen indienen!

Veiligheid – Extra capaciteit voor de afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving

Veiligheid is een speerpunt voor de VVD Brunssum. Niet voor niets hebben wij hier meermaals aandacht voor gevraagd. Zowel in de Raad als daarbuiten en dit werpt nu ook zijn vruchten af. In de perspectiefnota wordt namelijk het voorstel gedaan om 1,2 FTE extra beschikbaar te stellen voor Veiligheid Toezicht en Handhaving. Daar bovenop komt bovendien een veiligheidspot van €50 000. Daaruit kan onder meer mobiel cameratoezicht ingezet worden als zich structurele veiligheidsproblemen voordoen in Brunssum.

Vluchtelingen – Brunssum heeft haar plicht voldaan

Gisteren was op LOO-tv te lezen dat de tijdelijke noodopvang in Brunssum gaat sluiten. Dat is conform hetgeen vorig jaar in de Raad is afgesproken. Toen werd namelijk de nadrukkelijke afspraak met de Brunssumse bevolking gemaakt dat wij akkoord gingen met de tijdelijke noodopvang voor de duur van één jaar voor maximaal 200 mensen. Het feit dat de noodopvang gaat sluiten, wil echter niet zeggen dat grootschalige vluchtelingen opvang in Brunssum nu ook voorbij is. Binnen de gemeentemuren wordt namelijk over een voorstel gesproken om de noodopvang om te zetten in een permanent asielzoekerscentrum (AZC). Dat zou betekenen dat Brunssum voor een periode van minimaal 3 tot 5 jaar nogmaals minimaal 300 mensen zou moeten opvangen. Wat de VVD Brunssum betreft onbespreekbaar. Naar onze mening zijn onze buurgemeenten die tot heden geweigerd hebben hun humanitaire plicht te vervullen nu aan zet.

13528300_638099463031788_400547565317008132_o

Wil je dit delen? Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

In 6 jaar veel gebeurd, nog lang niet klaar!

Lopende door Brunssum is een stad zichtbaar die in de afgelopen 6 jaar een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nieuwe scholen met brede maatschappelijke voorzieningen zijn gebouwd, een prachtig nieuw zorgplein is in gebruik genomen en de Brikke Oave en het nieuwe Lindeplein zijn een lust voor het oog. Stuk voor stuk knappe ontwikkelingen, zeker als het wordt afgezet ten opzichte van de macro economische omstandigheden in die afgelopen 6 jaar.

Genoeg redenen dus om trots te zijn op het gevoerde beleid. Echter, geen vrijbrief om stil te gaan zitten, regeren is immers vooruitzien en voldoende verkiezingsafspraken staan nog open. Zo zou het goed zijn als burgers, van wie veel is gevraagd in tijden van crisis, opnieuw een lastenverlichting tegemoet kunnen zien. Verenigingen daarnaast eindelijk duidelijkheid krijgen over het beleid ten aanzien van hun accommodaties en in dat opzicht ook het openluchttheater eindelijk die lang verwachte overkapping krijgt.

Een geheel andere afspraak betreft de vluchtelingenopvang. Opvang die in Brunssum tot stand is gekomen door een nadrukkelijke afspraak met bewoners. Voor hen was, is en blijft het maken en nakomen van afspraken van essentieel belang. Hamvraag wordt nu alleen: vinden de (andere) politieke partijen dit net zo belangrijk?

Wil je dit delen? Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Bloggen

Inmiddels is het alweer ruim twee jaar geleden dat ik werd gekozen tot Raadslid in Brunssum. In die twee jaar heb ik gemerkt dat ik met momenten de behoefte heb om enerzijds extra informatie te geven over besluiten die in de Gemeente Brunssum worden genomen, anderzijds ook om mensen voorafgaand aan het besluitvormingsproces te horen. Deels lukt dat via de social media. Echter, berichten zijn daar in de regel kort, terwijl een stuk verdieping juist van meerwaarde kan zijn. Door het schrijven van blogs wil ik deze verdieping dan ook mogelijk maken. Daarnaast zal ik met momenten ook wat meer over mijzelf vertellen. Daarbij is de hoop dat u, als lezer, zich vrij voelt om vragen/opmerkingen aan te geven. Ook het maken van een persoonlijke afspraak behoort zeker tot de mogelijkheden.

Wil je dit delen? Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone